Opis ideje

Predviđena lokacija za ovaj objekat je u neposrednoj blizini trga Slavija. Usled povoljne pozicije u odnosu na tokove kretanja potencijalnih korisnika i blizinu institucija, niže etaže objekta dominantno su namenjene za poslovanje, dok su više etaže predviđene za stanovanje. Ovakva funkcionalna raspoređenost oslikava se na fasadi. Ulazi u objekat su jasno razdvojeni u skladu sa namenom.

Pružene usluge: Projekat objekta, 3D modelovanje